MIROTIRIMIRO 1, 2, 3,4
Ein zwei drei vier
Mirotirimiro FALSO!
Tu fai il milite ad Ascoli FALSO!
Ti fan marciare ad Ascoli FALSO!
Sei insopportabile FALSO!
Tu fai il caporale STRONZO!
Un deux troi quatre
One two three four